مدرس

رضا سلطانی

مدرس نمونه کشوری

لیست کلاس های کلاس دوازدهم

دوازدهم ویژه شنبه

دوازدهم 1401_1402

هندسه دوازدهم 1401-1402 ( ویژه دانش آموزان رشته ریاضی )

گسسته ( ویژه دانش آموزان رشته ریاضی 1401-1402 )

توربوجت و پرو توربوجت

اطلاع رسانی دوازدهم ۱۴۰۱_۱۴۰۲

اطلاع رسانی دوازدهم ویژه 1401-1402

شیمی دوازدهم

زیست دوازدهم

فیزیک دوازدهم

ساخته شده با برای تیم مهندس سلطانی