مدرس

رضا سلطانی

مدرس نمونه کشوری

لیست کلاس های کلاس یازدهم

هندسه و آمار یازدهم ( ویژه دانش آموزان رشته ریاضی )

کلاس یازدهم 1401-1402

یازدهم vip صبح 5 شنبه

کلاس یازدهم جمعه

کلاس یازدهم شنبه

اطلاع رسانی یازدهم 1401-1402

اطلاع رسانی یازدهم ویژه 5شنبه 1401-1402

اطلاع رسانی یازدهم ویژه جمعه 1401-1402

اطلاع رسانی یازدهم ویژه شنبه 1401-1402

شیمی یازدهم

زیست یازدهم

ساخته شده با برای تیم مهندس سلطانی