مدرس

رضا سلطانی

مدرس نمونه کشوری

لیست کلاس های کلاس دهم

هندسه دهم ( ویژه دانش آموزان رشته ریاضی )

ریاضی دهم 1401-1402

دهم گروه 5 شنبه

اطلاع رسانی دهم 1401-1402

اطلاع رسانی دهم ویژه 1401-1402

شیمی دهم

زیست دهم

ساخته شده با برای تیم مهندس سلطانی